ทักษะคิดคำนวณ คณิตศาสตร์


อบรมการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA_27 มิ.ย.58

โพสต์3 ต.ค. 2558 21:21โดยปาริชาติ เภสัชชา

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียน
รู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ กลุ่มเป้าหมาย : ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และครูวิชาการ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 57 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้งานระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ลักษณะของข้อสอบการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ รวมทั้งยังได้ฝึกทักษะการทำข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ และข้อสอบการแก้ปัญหาแบบร่วมมือที่ได้จัดทำขึ้นโดย สสวท. ในรูปแบบ CD ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปขยายผลในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
กิจกรรมภาคเช้าของเรา : เตรียมพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ พิธีเปิด ต่อด้วยเรียนรู้การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนจากต่างประเทศ ภารกิจผู้บริหาร และคุณครู
กิจกรรมภาคบ่ายของเรา : การเรียนรูู้เกี่ยวกับการวัดผลประเมินด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้งานระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ลักษณะของข้อสอบการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ รวมทั้งยังได้ฝึกทักษะการทำข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ และข้อสอบการแก้ปัญหาแบบร่วมมือที่ได้จัดทำขึ้นโดย สสวท. ในรูปแบบ CD
การอบรมวันนี้สำเร็จราบรื่นด้วยดี...ด้วยฝีมือครูคอมพิวเตอร์ของเรา ขอบคุณที่รักกันเสมอมาทุกๆ งานค่ะ

อบรมปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA_16-18 มิ.ย.58

โพสต์3 ต.ค. 2558 21:15โดยปาริชาติ เภสัชชา

เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA_16-18 มิ.ย.58 กรุงเทพฯ 

ประชุมจัดทำคู่มือ PISA_22-25 มิ.ย.58

โพสต์3 ต.ค. 2558 21:07โดยปาริชาติ เภสัชชา

จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำคู
่มือเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ผู้เข้าร่วมประชุม : ครูผู้นำด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และครูวิชาการ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.ชม. 2 จำนวน 55 คน วัตถุประสงค์ : จัดทำคู่มือเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน ทั้งนี้เน้นกระบวนการตามแนวทางของ PISA มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21...คณะครูตั้งใจกันมาก...ขอบคุณค่ะ...ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ประชุม PISA_13 มิ.ย.58

โพสต์3 ต.ค. 2558 20:55โดยปาริชาติ เภสัชชา

จัดประชุมเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดั
บคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมการประเมินผลการเรียนระดับนานาชาติ (PISA) สพป.เชียงใหม่ เขต 2 วันที่ 13 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และครูวิชาการ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 295 คน 
ทีมงานการรู้เรื่องด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) างสายสุนีย์ บุบผชาติกุล ครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวง นายนิวัต บุบผชาติกุล ครูโรงเรียนร่ำเปิงวิทยา นายจิตกร อินปัน ครูโรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร) และนางพจนา ทิศรำวัง ครูโรงเรียนบ้านแม่โต๋ ขอขอบคุณค่ะ.

ความตั้งใจของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมการประเมินผลการเรียนระดับนานาชาติ (PISA) สพป.เชียงใหม่ เขต 2 วันที่ 13 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 57 คน
ฝึกปฏิบัติ หน่วยที่ 1 การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ PISA
ฝึกปฏิบัติ หน่วยที่ 2 การหาคำตอบสถานการณ์ปัญหาโดยใช้กระบวนการคณิต
ฝึกปฏิบัติ หน่วยที่ 3 การออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางคณิต

ตามไปดูครูผู้สอนคณิตศาสตร์ค่าเฉลี่ย O-Net ป.6 สูงที่สุด_20 มี.ค.58

โพสต์3 ต.ค. 2558 20:47โดยปาริชาติ เภสัชชา

ตามไปดูครูผู้สอนคณิตศาสตร์ค่าเฉลี่ย O-Net ป.6 สูงที่สุดของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ครูสายสุนีย์ บุปผชาติกุล โรงเรียนวัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง เพื่อถอดประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ประชุมยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์_26 มี.ค.58

โพสต์3 ต.ค. 2558 20:41โดยปาริชาติ เภสัชชา

จัดประชุมการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมา วิเคราะห์ปัญหา วางแผนกำหนดเป้าหมายการพัฒนาปีหน้า เรียนรู้นวัตกรรมใหม่/Best practices เลือกสรรนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและปัญหา กลุ่มเป้าหมายครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-ป.6
เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีจากครูผู้สอนที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
ครูผู้สอนได้เรียนรู้นวัตกรรมนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพและบริบทของตนเอง อาทิ การบริหารสมอง แบบฝึกทักษะการคิด เทคนิคการส่งเสริมผู้เรียนที่ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ สื่อ/นวัตกรรมต่างๆ ได้แต่หวังว่าครูผู้สอนจะนำไปปรับใช้กับผู้เรียนค่ะ
ร่วมด้วยช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา สรรหานวัตกรรม
เป็นการเปิดโอกาสให้ครูผู้สอน ชั้น ป.4 ป.5 และ ป.6 ได้พูดคุยวิเคราะห์ปัญหา กำหนดเป้าหมาย และสรรหานวัตกรรมร่วมกัน

ติดตามนักเรียนได้คะแนน O-Net คณิตศาสตร์เต็ม 100_19, 21 มี.ค.58

โพสต์3 ต.ค. 2558 20:27โดยปาริชาติ เภสัชชา   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2558 20:42 ]

ติดตามนักเรียนได้คะแนน O-Net คณิตศาสตร์เต็ม 100_19 มี.ค.58 
เด็กชายศรันยู มณีรัตน์ และเด็กหญิงฐาปณีย์ ไชยประภา นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านริมใต้ อ.แม่ริม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กับความภาคภูมิใจสำหรับผลการทดสอบระดับชาติ วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม 2 ในจำนวนนักเรียน 4 คนจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 2

เด็กชายณัฐวัฒน์ ตั้งตน และครูอนันต์ แสนสนิท โรงเรียนบ้านผึ้ง อำเภอแม่แตง สพป.เชียงใหม่ 2 กับความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ สำหรับผลการทดสอบระดับชาติ วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม 1 ในจำนวนนักเรียน 4 คนจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 2

นักเรียนและครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ได้คะแนนคณิตศาสตร์ O-Net ป.6 เต็ม 100 คะแนน 1 ใน 4 ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คือเด็กหญิงธัญญารัตน์ สุวรรณคีรี และนายนิวัติ บุบผชาติ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา อ.แม่แตง

โรงเรียนบ้านริมใต้
จากการพูดคุย พบว่า เด็กชายศรันยู มณีรัตน์ เป็นนักเรียนเรียนดี ได้เป็นอันดับที่ 2 ของห้อง ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาตั้งแต่เด็ก ไม่เคยเรียนพิเศษ ถ้ามีการบ้านจะชอบทำการบ้านคณิตศาสตร์ก่อนวิชาอื่น พ่อกับแม่ก็ไม่ได้สอนอะไรเพิ่มเติมให้นอกเหนือไปจากที่เรียนในชั้นเรียน บางครั้งก็จะอ่านหนังสือมาล่วงหน้าก่อนที่ครูจะสอน สำหรับการสอบครั้งนี้ บอกว่าทำข้อสอบได้ทุกข้อ สอบครั้งนี้ข้อสอบไม่ยากเท่ากับแบบฝึกหัดในห้องเรียน
สำหรับเด็กหญิงฐาปณีย์ ไชยประการ บอกว่า ชอบวิชาวิทยาศาสตร์มากกว่า ไม่ใช่คนเรียนเก่ง แต่ทีจริงคือเป็นอันดับที่ 4 ของห้องเรียน เมื่อก่อนไม่เคยเรียนพิเศษ แต่ช่วงนี้กำลังเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จึงไปเรียนพิเศษเพิ่มเติม สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้คะแนนเต็ม แต่ตอนทำข้อสอบก็คิดได้คำตอบทุกข้อ แต่ด้วยความที่ตัวเองไม่ใช่คนเก่งที่สุดในห้องก็เลยไม่คิดว่าจะได้คะแนนเต็ม เป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียน และทำแบบฝึกหัดสม่ำเสมอตามที่ครูแนะนำค่ะ

โรงเรียนบ้านผึ้ง
วันนี้ได้มีโอกาสพบปะกับนักเรียนที่ได้คะแนนคณิตศาสตร์ O-Net ปี 2557 เต็ม 100 คะแนน 1 ใน 4 คน ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จากโรงเรียนบ้านผึ้ง เครือข่ายแม่แตง 1 อ.แม่แตง ได้แก่ เด็กชายณัฐวัฒน์ ตั้งตน และครูผู้สอนคนเก่ง เอาจริง เอาแท้ของเรา ครูอนันต์ แสนสนิท จ
ากการพูดคุยด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง พบว่า เด็กชายณัฐวัฒน์ เป็นนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นที่รักใคร่ของครูในโรงเรียน ชอบเล่นกีฬาฟุตบอล เป็นตัวแทนโรงเรียน ตัวแทนเครือข่าย ถึงแม้จะไม่ใช่คนที่ได้ที่หนึ่งของห้อง แต่เป็นนักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านการคิดคำนวณ คิดเลขเร็ว หาคำตอบจากโจทย์ปัญหาได้เร็วกว่านักเรียนในห้อง ไม่เคยเรียนพิเศษที่ไหน เรียนจากครูในห้องเรียนโดยตรง เริ่มชอบคณิตศาสตร์ตอนเรียนชั้น ป.4 ครูอนันต์ จะนำมาฝึกคิดเลขเร็วโดยฝึกทั้งพร้อมๆ กับเพื่อนในห้องเรียน และฝึกนอกเวลาเรียน เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับต่างๆ แม้จะไม่ได้รางวัลถึงระดับภาค ระดับประเทศ แต่ก็ไม่เคยท้อ สิ่งหนึ่งที่ณัฐวัฒน์ได้ฝึกทำทุกวันนอกเหนือจากการฝึกคิดเลขเร็วคือ การคิดคำนวณรายรับรายจ่ายของสหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงเรียน ไม่เคยใช้เครื่องคิดเลข คิดได้เร็วกว่าครู ไม่ชอบใช้เครื่องคิดเลข สุดท้ายบอกว่าทำข้อสอบได้ทุกข้อ เลือกทำแบบอัตนัยก่อน เพราะคะแนนเยอะ และบอกว่า สิ่งที่ทำให้ทำข้อสอบได้อาจเนื่องมาจากการฝึกคิดเลขเร็ว การทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน และท่องสูตรคูณได้ถึงแม่ 12 นี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราค่ะ
จากการพูดคัยกับครูอนันต์ แสนสนิท พบว่า เป็นคนเอาจริง เอาจังกับการสอน แต่ไม่ใช่การบังคับ ชัดเจนเสียงดังฟังชัด นักเรียนไม่กลัวแต่กับชอบ สอนตามตัวชี้วัด ใช้หนังสือหลากหลาย แต่เป็นไปตามตัวชี้วัดว่ากันทีละเรื่อง ไม่เคยสั่งการบ้านนักเรียน เพราะจะอารมณ์เสียมากหากนักเรียนลอกกันมาส่ง "สั่งไปก็ไม่ได้ประโยชน์ ลอกกันมาอยู่ดี" แต่ละเน้นย้ำทีละคน ใน 1 เรื่องอาจมีแบบฝึกหัดหลายข้อ ให้นักเรียนเลือกมาคนละ 1-2 ข้อ เลือกข้อที่ตนเองพึงพอใจมาทำให้ดูทีละคน เอาให้ได้ ฝึกคิดเลขเร็วนอกเวลาเรียน ส่วนท่องสูตรคูณก็เป็นน่าทีของครูประจำชั้นในท่องทุกวัน ฝึกให้นักเรียนที่มีพรสวรรค์กว่าเพื่อนในห้องเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ บอกว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกฝนตัวเอง น่าเสียดายค่ะบุคลากรคุณภาพของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ของเราท่านนี้ ปีนี้จะเกษียณแล้วค่ะ บอกอยากต่ออายุราชการอีกสัก 5 ปี ยังสนุกกับการสอนอยู่เลย

โรงเรียนร่ำเปิงวิทย
จากการพูดคุยกับเด็กหญิงกัญญารัตน์ พบว่า เป็นนักเรียนเรียนดี อยู่อันดับที่ 2 ของห้องเรียน มีความขยันมั่นเพียร ตั้งใจเรียนทุกวิชา ไม่ได้เรียนพิเศษเพิ่มเติมจากที่ไหน นอกจากที่โรงเรียนสอนเพิ่มเติมให้ พ่อแม่ก็ไม่ได้สอนเพิ่มเติม สิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จใน
วิชาคณิตศาสตร์ คือตั้งใจเรียนในห้องเรียน ทำแบบฝึกหัดและทำการบ้านทุกครั้ง ครูบอกว่า กัญญารัตน์จะคิดและหาคำตอบได้รวดเร็วกว่าเพื่อนในห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีสมุดเล่มเล็กๆ ไว้จดโน๊ต ทำเองโดยที่ครูไม่ต้องสั่ง จะโน๊ตสิ่งที่ควรจะต้องจำ เช่น สูตรต่างๆ เมื่อถึงเวลาหากจำไม่ได้ก็จะนำขึ้นมาเปิดดู ในขณะที่เพื่อนๆ ไม่รู้ว่าจะตอบอะไร ทุกวันหลังตื่นนอนกัญญารัตน์จะทำท่าบริหารสมอง BBL 7-8 ท่า ใช้เวลาประมาณ 20 นาที โดยนำท่าทางต่างๆ มาจากที่ครูนิวัติสอนให้ในห้องเรียน นอกจากนี้ยังฝึกคิดเลขเร็ว ฝึก 180 ไอคิว และเรียนพิเศษกับครูนิวัฒน์ในช่วงเย็นของทุกวันตั้งแต่เวลา 16.00 - 17.00 น. ซึ่งหากไม่ติดภารกิจครูนิวัฒน์จะสอนคณิตศาสตร์ให้นักเรียนที่สนใจทุกระดับชั้น โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เด็กหญิงกัญญารัตน์ จะได้รับการฝึกฝนด้านคณิตศาสตร์ และได้เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ถึงแม้จะไม่ได้รับรางวัลแต่ก็ยังฝึกฝนทุกวันอย่างสม่ำเสมอ คำถามสุดท้ายที่ถามเด็กหญิงกัญญารัตน์คือ อะไรที่เป็นสิ่งจูงใจหรือแรงบันดาลใจให้เราเป็นเด็กตั้งใจและขยันเรียน ในขณะที่เพื่อนๆ อีกหลายคนไม่เป็นเช่นนี้ เด็กหญิงกัญญารัตน์ตอบพร้อมอายๆ นิดๆ ว่า "อยากเป็นหมอค่ะ" คำตอบนี้น่าจะทำให้ครูหลายคนนำไปเป็นแนวคิดว่า หากเด็กมีเป้าหมายและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ จะทำให้เด็กๆ ตั้งใจและขยันเรียน ดังนั้น เราคงต้องหาวิธีให้นักเรียนค้นพบเป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
จากการพูดคุยกับครูนิวัติ พบว่า เป็นครูที่เสียสละสูงมาก ทุกวันหากไม่ติดภารกิจใดๆ จะสอนพิเศษคณิตศาสตร์ให้นักเรียนทุกระดับชั้นทุกวัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ช่วงต้นๆ ปี ก็จะมีนักเรียนหลายคน หลายระดับชั้น เวลาสอนก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆ เมื่อเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์เด็กๆ ก็จะเริ่มหายไป เหลือ 6-7 คน แต่ครูนิวัฒน์ก็ยังสอนเหมือนเดิม กิจกรรมมีทั้งฝึกคิดเลขเร็ว เกม 180 ไอคิว สำหรับกระบวนการที่ครูนิวัติใช้ ก็จะเริ่มจากการวิเคราะห์เนื้อหาที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้นที่ครูนิวัฒน์รับผิดชอบคือชั้น ป.4 - ป.6 จากนั้นจะไปตามร้านหนังสือหาเทคนิคใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิด Concept ในเรื่องนั้นๆ อย่างแม่นยำ แล้วฝึกทำโจทย์ปัญหาที่ยากขึ้นเพื่อให้นักเรียนทบทวนทำซ้ำ นอกจากการสอนในชั่วโมงเรียน กิจกรรมนอกเวลาเรียนก็จะต้องฝึกอย่างสม่ำเสมอคือ การท่องสูตรคูณ ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูประจำวัน การฝึกคิดเลขเร็ว เกม 180 ไอคิว และการออกกำลังกายเพื่อบริหารสมอง ตามแนวคิดของ BBL ครูนิวัติทิ้งทายอย่างน่าคิดว่า คนเป็นครูต้องทุ่มเท ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมาก แต่ต้องทำทุกอย่างให้เต็มที สำหรับคำถามสุดท้ายที่ได้ถามครูนิวัติคือ กรณีที่นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ครูนิวัติแก้ปัญหาอย่างไรในขณะที่เราก็ต้องสอนคณิตศาสตร์ไปด้วย คำตอบที่ได้คือ ต้องฝึกให้นักเรียนอ่านให้ได้ก่อน มีชุดฝึก แบบฝึก เตรียมความพร้อมด้านภาษาที่เราจำเป็นต้องใช้ก่อน และยังบอกว่า ปัญหานี้ไม่ใช่แก้ไขไม่ได้ เพราะครูนิวัติเองก็เคยเป็นครูบนดอยมาก่อน เจอมาทุกปัญหา สุดท้ายก็คือหากครูตั้งใจทุ่มเท ปัญหาทุกปัญหาก็จะมีทางออกเอง...ขอบคุณครับ....
รู้สึกภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสรู้จักพูดคุยกับครูเก่งๆ ทุ่มเทเสียสละ วันที่ 26 มีนาคม สพป.เชียงใหม่ 2 จะจัดประชุมยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เราจะได้พบกับครูนิวัติ และครูสายสุนีย์ จากโรงเรียนวัดทุ่งหลวง ซึ่งเป็นภรรยาครูนิวัติ ที่เก่งและมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยคณิตศาสตร์สูงที่สุดของเขตพื้นที่ พร้อมจะมาแลกเปลี่ยนเล่าสู่กันฟังถึงเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ และพร้อมที่จะนำนวัตกรรมต่างๆ ทั้งชุดฝึก เกม ฯลฯ มาให้พวกเราได้นำไปใช้ค่ะ

อบรมแกนนำคณิตศาสตร์ PISA_11-15 มี.ค.58

โพสต์3 ต.ค. 2558 20:17โดยปาริชาติ เภสัชชา

เข้าร่วมประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรแกนนำด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2558  จัดโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมแอมบาสซาเตอร์ ซิดี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


อบรมแกนนำ PISA_11-15 มี.ค.58


ประชุมทักษะการคิด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

โพสต์3 ต.ค. 2558 20:09โดยปาริชาติ เภสัชชา

ประชุมทักษะการคิด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ประชุมทักษะการคิด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

โพสต์3 ต.ค. 2558 20:07โดยปาริชาติ เภสัชชา

ประชุมทักษะการคิด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

1-10 of 12