กิจกรรมโครงการ DLIT


การพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ DLIT รร.สันป่าสักวิทยา_30 ต.ค.58

โพสต์30 ต.ค. 2558 15:47โดยปาริชาติ เภสัชชา

วันที่ 28, 30 ตุลาคม 2558 โรงเรียนสันป่าสักวิทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านการใช้ DLIT Google app บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เป็นกันเอง การอบรมค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ เนื่องจากทีมวิทยากรที่อบรมคือ ครูที่เข้ารับการอบรมจากเขตพื้นที่ ร่วมตัวกันจัดทำหลักสูตรการอบรม จากนั้นแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบในแต่ละหัวข้อ ใครที่ไม่ได้เป็นวิทยากรหลักก็เป็นทีมช่วย จัดเตรียมเอกสารให้คุณครูทุกคน....คุณครูเชิญชวนให้ไปดู ประทับใจความตั้งใจทั้งครูที่เป็นทีมวิทยากรและคณะครูที่เข้ารับการอบรมค่ะ...ที่สำคัญไม่ยอมเลิกรา บอกต้องจัดอบรมแบบนี้อีกนะ...ปรากฎการณ์เหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกการพัฒนาที่ยั่งยืน...ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู...

การพัฒนาครูด้านการใช้ DLIT สู่ห้องเรียน รร.สันทรายหลวง_29 ต.ค.58

โพสต์29 ต.ค. 2558 18:03โดยปาริชาติ เภสัชชา

วันที่ 29 ตุลาคม 2558 โรงเรียนสันทรายหลวง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป้าหมาย : ให้ครูทุกคนมีทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ สามารถใช้งานทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ จากนั้นนำความรู้และทักษะที่ได้ไปออกแบบ และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาในวันนี้ใช้รูปแบบการแนะนำให้ปฏิบัติแต่ละเรื่อง และให้ครูประเมินตนเองว่าสามารถปฏิบัติได้หรือไม่ได้ หากยังไม่ได้เราจะไม่ไปต่อ...ผลคือครูพึงพอใจมาก จากที่ทำไม่ได้ ไม่เคยใช้ ไม่กล้าใช้ เริ่มใช้เป็นอยากใช้ จากที่พอทำได้เริ่มทำได้คล่องขึ้น คนที่ได้อยู่แล้วก็ช่วยเหลือคนที่ยังทำไม่ได้...เราจะพัฒนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ให้ได้มากที่สุดค่ะ ทำไปพร้อมๆ กับหลายโรงเรียนที่สามารถพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนตนเองได้ ขอบคุณ ศน.จันทกานต์ สิทธิราช ศน.แรมคนสวย ที่ร่วมด้วยช่วยกันค่ะ

เรียนรู้การใช้ DLIT รร.บ้านริมใต้_26 ต.ค.58

โพสต์29 ต.ค. 2558 18:02โดยปาริชาติ เภสัชชา

วันที่ 26 ตุลาคม 2558 หลังเบรคบ่าย (14.30 น.) เรียนรู้การใช้ DLIT เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งในส่วนวิชาพื้นฐาน และการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนมีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แต่อาจติดขัดเรื่องระบบอินเทอร์เน็ต เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงก่อนเปิดภาคเรียน...คุณครูให้ความสนใจและดูมีความสุขที่ได้เรียนรู้แหล่งข้อมูลใหม่ๆ ค่ะ...
สิ่งที่น่าชื่นชมอีกเรื่องหนึ่งของโรงเรียนบ้านริมใต้คือ ความร่วมมือกันของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ หัวหน้าวิชาการ ศึกษานิเทศก์ทั้งประจำโรงเรียน ประจำอำเภอ และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกิจกรรม การทำงานเป็นทีมของคณะครูแต่ละระดับชั้นในการออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย แต่ละระดับชั้นจะเน้นแต่ละหมวดกิจกรรมไม่เหมือนกัน และที่สำคัญได้กำลังใจจาก ผอ.กลุ่มนิเทศ ที่เติมเต็มให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ วันพรุ่งนี้โรงเรียนจะประชุมครูเพื่อเน้นการออกแบบกิจกรรมเพื่อลงสู่ห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม คำตอบสุดท้ายที่ได้ก่อนกลับคือ ศน. มีความสุขค่ะ

นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อน DLIT ที่ประชุมศึกษานิเทศก์_30 ก.ย.58

โพสต์3 ต.ค. 2558 02:53โดยปาริชาติ เภสัชชา

วันที่ 30 กันยายน 2558 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาจัดประชุมศึกษานิเทศก์ ประเด็นคือ การประเมินผลการอ่านการเขียนนักเรียนชั้น ป.1 การพัฒนาการเรียนการสอน DLIT การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ในแต่ละกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และอำเภอที่รับผิดชอบ ภาพกิจกรรมทั้งหมด

PLC รร.บ้านเมืองกื้ด แกนนำ DLIT_17 ก.ย.58

โพสต์3 ต.ค. 2558 02:50โดยปาริชาติ เภสัชชา   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2558 02:50 ]

รู้จักและเรียนรู้การสมัคร Gmail และ Google Drive โดยครูณัฐวุฒิ ทุนคำ และครูนพรัตน์ เอกจิตร ครูแกนนำที่เข้าร่วมอบรมกับเราคะ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

DLIT สู่ผู้เรียน รร.บ้านเมืองกื้ด_10 ก.ย.58

โพสต์3 ต.ค. 2558 02:47โดยปาริชาติ เภสัชชา   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2558 02:47 ]

ครูผู้สอนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ผู้เรียน การนำมาใช้มีหลากหลายวิธีการ ทั้งนำเข้าสู่บทเรียน การนำเสนอเนื้อหาสาระ การสรุปบทเรียน รวมทั้งการแนะนำวิธีการสร้างให้กับนักเรียนรุ่นพี่ เพื่อนำไปใช้สอน แนะนำ และจัดกิจกรรมให้นักเรียนรุ่นน้อง ในช่วงพักกลางวันหรือช่วงที่ครูผู้สอนไม่อยู่...ขอชื่นชมกับความตั้งใจ ความมุ่งมั่นในการใช้ ICT อย่างมีเป้าหมายของผู้บริหารและคณะครูมากค่ะ...ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อน DLIT และการอ่านออกเขียนได้ รร.ป่าจี้วังแดงวิทยา

โพสต์3 ต.ค. 2558 02:43โดยปาริชาติ เภสัชชา   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2558 02:44 ]

วันที่ 11 กันยายน 2558 ได้ไป รร.ป่าจี้วังแดงวิทยา หนึ่งในโรงเรียนที่รับผิดชอบ ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น การวางแผนเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป. 1 พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ในด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โรงเรียนอยู่ในระหว่างการวางแผนขยายผลการใช้ DLIT นอกจากยังพบสิ่งที่น่าประทับใจอย่างยิ่งคือ นักเรียนชั้น ป.1 อ่านออกเขียนได้ทุกคน...เย้ๆๆๆๆๆๆ (จะมียกเว้นเด็กพิเศษ 1 คน) ต้องชื่นชมคุณครูผู้สอน ป.1 ที่มีความตั้งใจและพยายามเป็นอย่างยิ่ง หลากหลายรูปแบบ เทคนิค วิธีการถูกนำมาใช้...ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือและการต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะ 

นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนแกนนำ DLIT รร.บ้านแจ่งกู่เรือง รร.บ้านแม่ปั๋ง_10 ก.ย.58

โพสต์3 ต.ค. 2558 02:39โดยปาริชาติ เภสัชชา   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2558 02:40 ]

วันนี้ได้ไป รร.บ้านแจ่งกู่เรือง หนึ่งในโรงเรียนแกนนำ DLIT ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น การวางแผนเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ทั้งในห้องิัิคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ในด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานบางอาคารเรียน และยังต้องปรับปรุงเพื่อให้พร้อมใช้ในบางอาคารเรียน สำหรับการพัฒนาครูด้านการเข้าถึงสารสนเทศ DLIT อยู่ในระหว่างวางแผน ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือและการต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะ 

วันนี้ได้ไป รร.บ้านแม่ปั๋ง หนึ่งในโรงเรียนของครู Trainer DLIT ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น การวางแผนเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ในด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โรงเรียนวางแผนขยายผลการใช้ DLIT ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2558 โดยเน้นการใช้งาน DLIT และการสร้างห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่มีความพร้อมทุกด้าน น่าจับตามองมากค่ะ ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือและการต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะ

นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อน DLIT รร.สบเปิงวิทยา ครู Trainer CME2_8 ก.ย.58

โพสต์3 ต.ค. 2558 02:35โดยปาริชาติ เภสัชชา   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2558 02:35 ]

วันนี้ได้ไป รร.สบเปิงวิทยา หนึ่งในโรงเรียนของครู Trainer DLIT ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น การวางแผนเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และสังเกตการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ม.3/1 ของครูใหม่ สาธิยา ยิ่งโยชน์ พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ต้องบอกว่าพร้อมจนเหลือ ต้องบริหารจัดการให้ใช้งานให้ครบ) ส่วนห้องเรียนอื่นๆ ยังต้องปรับปรุงเพิ่มเติม ในด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
มีจุดที่ควรพัฒนาคือ ระบบไฟฟ้าของโรงเรียนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ไม่สามารถบอกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าได้พร้อมๆ กัน ส่วนด้านการจัดการเรียนรู้ของครู ควรเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีให้เต็มที่มากกว่านี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการสร้างงานหรือชิ้นงาน โรงเรียนวางแผนขยายผลการใช้ DLIT ทุกวันอังคาร...ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือและการต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

PLC ระดับโรงเรียน...ขยายผลและเรียนรู้ร่วมกัน รร.บ้านเมืองกื้ด

โพสต์3 ต.ค. 2558 02:30โดยปาริชาติ เภสัชชา   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2558 02:30 ]

เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างยั่งยืน เราเน้นการนำ PLC ไปใช้ในระดับโรงเรียน อีกหนึ่งตัวอย่างคือ รร.บ้านเมืองกื้ด...เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด นำโดยครูเหมียว ฬียาพร ธารเหลืองทอง ขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยวางแผนกันว่าจะมาพบกันทุกๆ เย็นของวันพฤหัส เพื่อเรียนรู้กันไปทีละเรื่อง สำหรับวันนนี้เป็นเรื่องการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้จากเว็บไซต์ DLIT การสร้างเกมจาก Kahoot เป้าหมายคือการประยุกต์ใช้ DLIT ในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของนักเรียน...ต้องติดตามค่ะ...ขอบคุณภาพจาก ครูเหมียวของเราค่ะ

1-10 of 26