ประชุม อบรม สัมมนา ปี 2558

อบรมสมรรถนะเชิงวิชาการ_19-21 ต.ค.58

โพสต์29 ต.ค. 2558 18:14โดยปาริชาติ เภสัชชา


วันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2558 เข้าร่วมการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาการ

ประชุม Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์29 ต.ค. 2558 18:13โดยปาริชาติ เภสัชชา

เข้าร่วมประชุมตามโครงการ Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 2 วันที่ 7-8 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์กรุงเทพฯ 

อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ KM_6 - 9 ม.ค.57

โพสต์4 ต.ค. 2558 07:36โดยปาริชาติ เภสัชชา

อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ KM_6 - 9 ม.ค.57

ประชุมศึกษานิเทศก์_16 มิ.ย.58

โพสต์4 ต.ค. 2558 00:52โดยปาริชาติ เภสัชชา

ประชุมศึกษานิเทศก์ ประเด็นการนิเทศ ติดตามการอ่านออกเขียนได้ การพัฒนาการเรียนการสอนด้วย DLIT_16 มิ.ย.58

ประชุมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่อาเซียน_14 ต.ค.58

โพสต์4 ต.ค. 2558 00:50โดยปาริชาติ เภสัชชา

วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เข้าประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน จัดโดย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 

ประชุมศึกษานิเทศก์_30 ก.ย.58

โพสต์4 ต.ค. 2558 00:08โดยปาริชาติ เภสัชชา

วันที่ 30 กันยายน 2558 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาจัดประชุมศึกษานิเทศก์ ประเด็นคือ การประเมินผลการอ่านการเขียนนักเรียนชั้น ป.1 การพัฒนาการเรียนการสอน DLIT การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ในแต่ละกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และอำเภอที่รับผิดชอบ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ประชุมศึกษานิเทศก์_16 มิ.ย.58

โพสต์4 ต.ค. 2558 00:00โดยปาริชาติ เภสัชชา

ประชุมศึกษานิเทศก์ ประเด็น การลดเวลา เพิ่มเวลารู้_16 มิ.ย.58  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

1-7 of 7