ปี 2556-2558


กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รร.วัดโป่งแย่งนอกฯ_28 ต.ค.58

โพสต์29 ต.ค. 2558 18:11โดยปาริชาติ เภสัชชา

วันที่ 28 ต.ค. 58 กิจกรรมนิเทศ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รร.วัดโป่งแย่งนอกเฉลิมพระเกียรติ ประเด็นการนิเทศ : แนวทางการบริหารจัดการ การปรับโครงสร้างเวลาเรียน การออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ข้อสังเกตที่น่าสนใจ คณะครูออกแบบกิจกรรมหลายกิจกรรมน่าสนใจมาก สอดคล้องตามบริบทและความถนัดของครูผู้สอนเนื่องจากอยู่ในช่วงเตรียมการ เมื่อเปิดภาคเรียนก็จะมีการวิเคราะห์ความต้องการ และความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคลอีกครั้งหนึ่ง  

กิจกรรมนิเทศ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รร.บ้านริมใต้_26 ต.ค.58

โพสต์29 ต.ค. 2558 18:10โดยปาริชาติ เภสัชชา

วันที่ 26 ต.ค. 58 กิจกรรมนิเทศ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รร.บ้านริมใต้ ประเด็น : แนวทางการบริหารจัดการ การปรับโครงสร้างเวลาเรียน การออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ข้อสังเกตที่น่าสนใจ คุณครูโรงเรียนบ้านริมใต้มีศักยภาพที่น่าสนใจ ออกแบบกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย และเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ...เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่น่าจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ที่สำคัญเน้นการวิเคราะห์สภาพความพร้อมของโรงเรียน วิเคราะห์ความถนัดครู วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน ซึ่งน่าจะทำให้ครูมีความสุขที่ได้จัดกิจกรรม เด็กที่มาเรียนรู้ก็เป็นไปตามความต้องการ เมื่อเด็กมีความสุข ผู้ปกครองก็น่าจะมีความสุขตามไปด้วยค่ะ.. ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

การขับเคลื่อน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รร.บ้านแม่สา_22 ต.ค.58

โพสต์29 ต.ค. 2558 18:09โดยปาริชาติ เภสัชชา

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 นิเทศ การขับเคลื่อน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนบ้านแม่สา ประเด็นการนิเทศ : การปรับโครงสร้างเวลาเรียน การกำหนดตารางเรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
้ในชั่วโมงของการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (เน้น Active Learning)

โรงเรียนบ้านแม่สา มีการขับเคลื่อนไปค่อนข้างเร็ว ครูทุกคนเข้ารับการประชุมทางไกลในวันที่ 15-16 ต.ค.58 ที่ผ่านมา โดยประชุมที่เขต 6 คน นอกนั้นประชุมที่โรงเรียน ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นเป็นอย่างดี จากนั้นโรงเรียนได้กลับมาทบทวน ปรับโครงสร้างเวลา จัดตารางเรียน วิเคราะห์ครูรายบุคคล และเริ่มออกแบบการจัดกิจกรรม สำหรับวันนี้โรงเรียนได้นำเสนอในส่วนที่ดำเนินการไปแล้ว ทำให้ได้ทบทวนโครงสร้างเวลา ตารางเรียน ในส่วนที่โรงเรียนมีปัญหา ซึ่งก็ผ่านไปด้วยความเข้าใจที่ตรงกัน จากนั้นครูได้นำแบ่งกลุ่มออกแบบกิจกรรม และนำเสนอ ข้อสังเกตที่ได้คือ การออกแบบกิจกรรมครูยังยัดติดกับการให้ความรู้ เน้นเนื้อหา การออกแบบกิจกรรมไม่หลากหลาย ครูแต่ละคนรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม เป็นลักษณะเหมือนฐานความรู้ ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับ Concept ให้ตรงกัน และให้เน้นการออกแบบกิจกรรมในลักษณะ Active Learing มีการบูรณาการหลายๆ สาขาวิชา ในแต่ละกิจกรรมอาจมีครูรับผิดชอบหลายคน นำกิจกรรมเด่นๆ ของโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม มาออกแบบกิจกรรมด้วย เปิดเทอมให้สำรวจความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยสำรวจทั้งปลายเปิด และสำรวจตามกิจกรรมที่โรงเรียนออกแบบไว้...อีกสองสัปดาห์จะไปอีกครั้งค่ะ ขอบคุณ ศน.แรม ที่ร่วมด้วยช่วยกัน

อบรมสมรรถนะเชิงวิชาการ_19-21 ต.ค.58

โพสต์29 ต.ค. 2558 18:09โดยปาริชาติ เภสัชชา


วันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2558 เข้าร่วมการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาการ

อบรมทางไกล "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"_16 ต.ค.58

โพสต์29 ต.ค. 2558 18:08โดยปาริชาติ เภสัชชา

การประชุมทางไกลการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และตัวแทนครูแต่ละโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการค่ะ

จัดเตรียมอุปกรณ์ การติดตั้ง เชื่อมต่อ และสถานที่_14 ต.ค.58

โพสต์29 ต.ค. 2558 18:07โดยปาริชาติ เภสัชชา

อีกหนึ่งทีมงานที่อยู่เบื้อ
งหลังความสำเร็จ...เตรียมสถานที่สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ประชุมศึกษานิเทศก์ ทำความเข้าใจ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"_14 ต.ค.58

โพสต์29 ต.ค. 2558 18:06โดยปาริชาติ เภสัชชา

วันที่ 14 ตุลาคม 2558 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อทำความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 

ประชุม Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์29 ต.ค. 2558 18:06โดยปาริชาติ เภสัชชา

เข้าร่วมประชุมตามโครงการ Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 2 วันที่ 7-8 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์กรุงเทพฯ 

ประชุมศึกษานิเทศก์_8 ม.ค.57

โพสต์10 ต.ค. 2558 20:51โดยปาริชาติ เภสัชชา

ประชุมศึกษานิเทศก์_8 ม.ค.57

ประชุมคณะกรรมการเตรียมการสอบ_O-NET_30 ม.ค.57

โพสต์10 ต.ค. 2558 20:50โดยปาริชาติ เภสัชชา

ประชุมคณะกรรมการเตรียมการสอบ_O-NET_30 ม.ค.57

1-10 of 32