MultiPoint ด้านคำนวณ ป.1

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
ดู ดาวน์โหลด
บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ด้านคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการชั่ง  3278 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ต.ค. 2558 01:08 ปาริชาติ เภสัชชา
ć
ดู ดาวน์โหลด
บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ด้านคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการตวง  3296 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ต.ค. 2558 01:09 ปาริชาติ เภสัชชา
ć
ดู ดาวน์โหลด
บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ด้านคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต  3192 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ต.ค. 2558 01:10 ปาริชาติ เภสัชชา
ć
ดู ดาวน์โหลด
บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ด้านคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9  6757 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ต.ค. 2558 01:11 ปาริชาติ เภสัชชา
ć
ดู ดาวน์โหลด
บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ด้านคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการบวกและลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20  12050 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ต.ค. 2558 01:13 ปาริชาติ เภสัชชา
ć
ดู ดาวน์โหลด
บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ด้านคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9  8472 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ต.ค. 2558 01:14 ปาริชาติ เภสัชชา
ć
ดู ดาวน์โหลด
บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ด้านคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการวัดความยาว  5641 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ต.ค. 2558 01:15 ปาริชาติ เภสัชชา
ć
ดู ดาวน์โหลด
บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ด้านคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องจำนวน 11-20  6945 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ต.ค. 2558 01:19 ปาริชาติ เภสัชชา
ć
ดู ดาวน์โหลด
บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ด้านคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องจำนวน 1-5 และ 0  10323 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ต.ค. 2558 01:17 ปาริชาติ เภสัชชา
ć
ดู ดาวน์โหลด
บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ด้านคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องจำนวน 6-10  8852 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ต.ค. 2558 01:18 ปาริชาติ เภสัชชา
ć
ดู ดาวน์โหลด
บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ด้านคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเวลา  3978 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ต.ค. 2558 01:20 ปาริชาติ เภสัชชา
ć
ดู ดาวน์โหลด
บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ด้านคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1_1  6666 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ต.ค. 2558 00:47 ปาริชาติ เภสัชชา
ć
ดู ดาวน์โหลด
บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ด้านคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1_2  6888 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ต.ค. 2558 00:48 ปาริชาติ เภสัชชา
ć
ดู ดาวน์โหลด
บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ด้านคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1_3  6782 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ต.ค. 2558 00:49 ปาริชาติ เภสัชชา
ć
ดู ดาวน์โหลด
บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ด้านคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1_4  6735 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ต.ค. 2558 00:50 ปาริชาติ เภสัชชา
ć
ดู ดาวน์โหลด
บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ด้านคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1_5  7459 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ต.ค. 2558 00:51 ปาริชาติ เภสัชชา
ć
ดู ดาวน์โหลด
บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ด้านคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1_6  6768 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ต.ค. 2558 00:53 ปาริชาติ เภสัชชา
ć
ดู ดาวน์โหลด
บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ด้านคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1_7  5212 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ต.ค. 2558 00:56 ปาริชาติ เภสัชชา
ć
ดู ดาวน์โหลด
บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ด้านคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1_8  13851 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ต.ค. 2558 00:55 ปาริชาติ เภสัชชา
ć
ดู ดาวน์โหลด
บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ด้านคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 2_1   7357 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ต.ค. 2558 00:57 ปาริชาติ เภสัชชา
ć
ดู ดาวน์โหลด
บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ด้านคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 2_2  7188 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ต.ค. 2558 00:57 ปาริชาติ เภสัชชา
ć
ดู ดาวน์โหลด
บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ด้านคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 2_3  7474 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ต.ค. 2558 01:00 ปาริชาติ เภสัชชา
ć
ดู ดาวน์โหลด
บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ด้านคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 2_4  7885 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ต.ค. 2558 01:02 ปาริชาติ เภสัชชา
ć
ดู ดาวน์โหลด
บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ด้านคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 2_5  8491 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ต.ค. 2558 01:03 ปาริชาติ เภสัชชา
ć
ดู ดาวน์โหลด
บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ด้านคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 2_6  16828 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ต.ค. 2558 01:05 ปาริชาติ เภสัชชา
ć
ดู ดาวน์โหลด
บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ด้านคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 2_7  11153 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ต.ค. 2558 01:07 ปาริชาติ เภสัชชา
Comments