นิเทศ รร.บ้านปางห้วยตาด_3 มิ.ย.58

โพสต์4 ต.ค. 2558 02:06โดยปาริชาติ เภสัชชา
ประเด็นการนิเทศ : การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดา
วเทียม การเตรียมความพร้อมของห้องเรียน และกระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนทุกคน โดยอาศัยเครือข่ายการนิเทศแบบร่วมมือ ประกอบด้วย นายสรรเพชร มหายศนันท์ ประธานเครือข่าย นายทักษิณ เมืองปิง รองประธานเครือข่ายฝ่ายวิชาการ นายสุเมธ หุ่นภักดี เลขานุการฝ่ายวิชาการ และนางสาวปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์ เยี่ยมชั้นเรียนทุกห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ สะท้อนผลการเยี่ยมชั้นเรียน และผลการนิเทศ

Comments