กิจกรรมนิเทศ รร.บ้านปางห้วยตาด

นิเทศ รร.บ้านปางห้วยตาด_7 ส.ค.57

โพสต์10 ต.ค. 2558 19:07โดยปาริชาติ เภสัชชา

วันที่ 14 ส.ค.57 นิเทศ รร.บ้านปางห้วยตาด ประเด็นการนิเทศ การนำเสนอจุดเน้นเขตพื้นที่ การวิเคราะห์ผลการทดสอบ NT O-Net เพื่อแก้ปํญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.3 ป.6 และ ม.3

นิเทศ รร.บ้านปางห้วยตาด_16 ธ.ค.57

โพสต์10 ต.ค. 2558 07:00โดยปาริชาติ เภสัชชา   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2558 07:03 ]

วันที่ 16 ธ.ค.57 
นิเทศ รร.บ้านปางห้วยตาด ประเด็นการวิเคราะห์ผลการทดสอบ Pre-NT Pre-O-Net เพื่อแก้ปํญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.3  ป.6 และ ม.3

นิเทศ รร.บ้านปางห้วยตาด_20 ม.ค.58

โพสต์4 ต.ค. 2558 07:34โดยปาริชาติ เภสัชชา

วันที่ 20 มกราคม 2558 นิเทศ รร.บ้านปางห้วยตาด ประเด็นการนิเทศ : การอ่านออกเขียนได้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.3 ป.6 และ ม.3 

นิเทศ รร.บ้านปางห้วยตาด_3 มิ.ย.58

โพสต์4 ต.ค. 2558 02:06โดยปาริชาติ เภสัชชา

ประเด็นการนิเทศ : การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดา
วเทียม การเตรียมความพร้อมของห้องเรียน และกระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนทุกคน โดยอาศัยเครือข่ายการนิเทศแบบร่วมมือ ประกอบด้วย นายสรรเพชร มหายศนันท์ ประธานเครือข่าย นายทักษิณ เมืองปิง รองประธานเครือข่ายฝ่ายวิชาการ นายสุเมธ หุ่นภักดี เลขานุการฝ่ายวิชาการ และนางสาวปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์ เยี่ยมชั้นเรียนทุกห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ สะท้อนผลการเยี่ยมชั้นเรียน และผลการนิเทศ

1-4 of 4