คู่มือ PISA คณิตศาสตร์ (สพป.ชม.2)

สำหรับเอกสารชุดนี้ เป็นคู่มือการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาหรือชั้นมัธยมศึกษา นำความรู้ไปออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
(PISA) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์

ขอขอบคุณคณะทำงานที่มุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละเวลารวบรวมองค์ความรู้จากการพัฒนาและประสบการณ์จัดทำคู่มือชุดนี้ขึ้นมาอย่างเสร็จสมบูรณ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ชุดนี้จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสนับสนุนครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  21 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ต.ค. 2558 01:44 ปาริชาติ เภสัชชา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  25 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ต.ค. 2558 01:43 ปาริชาติ เภสัชชา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  328 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ต.ค. 2558 01:43 ปาริชาติ เภสัชชา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  11 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ต.ค. 2558 01:43 ปาริชาติ เภสัชชา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  294 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ต.ค. 2558 01:43 ปาริชาติ เภสัชชา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  458 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ต.ค. 2558 01:44 ปาริชาติ เภสัชชา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1342 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ต.ค. 2558 01:44 ปาริชาติ เภสัชชา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  528 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ต.ค. 2558 01:44 ปาริชาติ เภสัชชา
Comments