เครือข่ายแม่แตง 1

ประชุมเครือข่ายแม่แตง 1_20 ส.ค.57

โพสต์4 ต.ค. 2558 08:22โดยปาริชาติ เภสัชชา

วิทยากรประชุมเครือข่ายแม่แตง 1 เพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน_20 ส.ค.57

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้_12 พ.ค.58

โพสต์4 ต.ค. 2558 02:50โดยปาริชาติ เภสัชชา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เครือข่ายแม่แตง 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้สู่กระบวนการคิดวิเคราะห์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

สะท้อนผลการนิเทศ ครั้งที่ 1_10 มิ.ย.58

โพสต์4 ต.ค. 2558 01:19โดยปาริชาติ เภสัชชา

ผู้บริหารเครือข่ายแม่แตง 1 จัดประชุมสะท้อนข้อมูลเชิงค
ุณภาพของผลการนิเทศ 11 โรงเรียนในเครือข่าย เพื่อนำผลการนิเทศสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประเด็นการนิเทศ : การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การเตรียมความพร้อมของห้องเรียน และกระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ขอขอบคุณทีมงานนิเทศ และคณะผู้บริหารทุกท่านค่ะ

นิเทศ Active board แม่แตง 1_23 มิ.ย.58

โพสต์4 ต.ค. 2558 00:58โดยปาริชาติ เภสัชชา   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2558 01:04 ]

โรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยา) ขยายผลการใช้งานกระดานอัจฉริยะ (Active Board) เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีทักษะการใช้ฟังก์ชันต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้ เริ่มตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรม การเชื่อมต่อ และการใช้เครื่องมือต่างๆ ในซอฟต์แวร์ที่ควรนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้...อีกหนึ่งกิจกรรมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายแม่แตง 1 ค่ะ...ขอขอบคุณพี่ศักดิ์ คุณกิตติศักดิ์ มีทรัพย์เจริญวัฒนา...เจ้าหน้าที่ ICT ที่มาร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้ค่ะ

1-4 of 4